Konkurs

logo-konkurs

Skorzystaj z dodatkowej promocji na zestawy OPTIMA nano/Expert
i wygraj voucher na Prezent Marzeń ADRENALINA+ o wartości 750 PLN


Zdjęcia instalacji, kuponu oraz plik ustawień wyślij na adres e-mail konkurs@optimagas.com


 

 

Regulamin Konkursu OPTIMA + Adrenalina:

 

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki przeprowadzenia i uczestnictwa w konkursie „OPTIMA + Adrenalina”, zwanym dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej Organizatorem, jest ALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleosinie przy ul. Zambrowska 4A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego powadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000206868, NIP: 542-286-50-09, REGON: 052237629.

§2
Czas trwania konkursu

Konkurs trwa od dnia 01 czerwca 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.

§3
Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są 3 vouchery „Prezent Marzeń ADRENALINA +” o wartości 750 każdy.
2. Jeden uczestnik Konkursu może wygrać jedną nagrodę.

§4
Zasady uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie może wziąć udział każdy klient krajowy Organizatora, który po wyrażeniu zgody zostanie umieszczony na stronie internetowej spółki ALEX Sp. z o.o. jako warsztat polecany do dokonania montażu instalacji gazowej.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) zakupić i zamontować instalację OPTIMA nano lub OPTIMA EXPERT z puli zestawów promocyjnych dostępnych w sprzedaży w dniach od 01.06.2016 r. do 31.08.2016 r.,
b) zmontować instalację OPTIMA nano lub OPTIMA EXPERT z puli zestawów promocyjnych dostępnych w sprzedaży w dniach od 01.06.2016 r. do 31.08.2016 r.,
c) zapisać plik ustawień sterownika z programu do kalibracji OPTIMA zamontowanej instalacji z puli zestawów promocyjnych,
d) wypełnić kupon konkursowy dołączony do każdego zestawu promocyjnego,
e) wykonać zdjęcie komory silnika z zainstalowanym zestawem promocyjnym OPTIMA nano lub OPTIMA EXPERT,
f) wysłać w czasie trwania konkursu na adres mailowy konkurs@optimagas.com zgłoszenie zawierające:

  • zdjęcie prawidłowo wypełnionego kuponu konkursowego,
  • zdjęcia komory silnika obrazujące estetykę wykonanego montażu instalacji (minimalnie 1 zdjęcie, maksymalnie 10 zdjęć),
  • plik ustawień sterownika z programu do kalibracji OPTIMA.

3. Każdy Klient może nadesłać dowolną ilość zgłoszeń.
4. Zgłoszenia niezawierające wszystkich elementów wymienionych w ust. 2 lit. f) powyżej, a także zgłoszenia, do których załączono zdjęcia nieczytelne lub zdjęcie nieprawidłowo wypełnionego kuponu konkursowego nie biorą udziału w konkursie.

§5
Wyłonienie zwycięzców

1. W czasie trwania konkursu w każdym miesiącu kalendarzowym wyłoniony zostanie jeden zwycięzca.
2. Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród zgłoszeń nadesłanych w danym miesiącu kalendarzowym, po jego zakończeniu. Wybór zwycięzców nastąpi odpowiednio w dniach: 5 lipca 2016 r., 5 sierpnia 2016 r., 5 września 2016 r.
3. Spośród zgłoszeń nadesłanych w danym miesiącu kalendarzowym Komisja Konkursowa wybierze jednego zwycięzcę. Przy wyborze zwycięzcy Komisja Konkursowa brać będzie pod uwagę jakość i estetykę wykonanego montażu i strojenia instalacji.

§6
Komisja Konkursowa

1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie:
a) Piotr Makarewicz,
b) Piotr Juziuczuk,
c) Sebastian Kowalczyk

§7
Wydanie nagród

1. Wydanie nagród nastąpi odpowiednio do 12 lipca 2016 r., 12 sierpnia 2016 r., 12 września 2016 r. Nagrody zostaną dostarczone przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega, że wszelkie należności podatkowe które mogą zaistnieć w związku z przekazaniem nagród pozostają po stronie Uczestnika.

§8
Reklamacje

1. Uczestnik Konkursu uprawniony jest do złożenia reklamacji dotyczącej Konkursu OPTIMA + Adrenalina.
2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika Konkursu, dokładny opis przyczyny reklamacji oraz określenie oczekiwań odnośnie sposobu rozpatrzenia reklamacji.
3. Reklamację należy wysłać przesyłką listową poleconą na adres siedziby Organizatora.
4. Reklamacja może zostać złożona nie później niż do dnia 9 września 2016, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data nadania pisma. Reklamacje złożone po dniu 9 września 2016 nie podlegają rozpatrzeniu.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia przez Organizatora. W przypadkach skomplikowanych, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga dłuższego czasu, termin ten może zostać wydłużony.
6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator powiadomi Uczestnika w formie pisemnej. Dzień nadania przesyłki litem poleconym uważany jest za dzień rozpatrzenia reklamacji.
7. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Organizator wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia, określając termin nie krótszy niż 7 dni roboczych oraz zakres tego uzupełnienia. Brak uzupełnienia reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia.
8. Decyzja Organizatora o sposobie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§9
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny będzie w czasie trwania Konkursu w siedzibie i oddziałach Organizatora.
2. Organizator zastrzega możliwość zakończenia Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.